Car rental terms and conditions

Predarea-primirea autovehiculului

(1)       Predarea-primirea autovehiculului inchiriat se va face la termenul convenit de parti, dupa semnarea prezentului contract, pana cel mai tarziu la data de 30.9.2014 si va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care constituie Anexa nr.2 la prezentul contract si face parte integranta din acesta.

(2)       Autovehiculul se pune la dispozitia Locatarului impreuna cu cartea de identitate, cartea tehnica si toate celelalte dotari corespunzatoare (trusa medicala, cric, etc.), ce vor fi inventariate in procesul verbal de predare-primire. Autovehiculul intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defectiuni si lipsuri.

(3)        Autovehiculul se inchiriaza cu plinul facut, si va fi returnat in aceleasi conditii.

(4)        Locul predarii-primirii autovehiculului este _SEDIUL LUCMAR___. Locatarul poate sa returneze autovehiculul la locul in care l-a primit, sau in orice alta locatie in care Locatorul are puncte de lucru cu obiect - inchirieri auto, precum si la locatia indicata de Locatar.

 Garantia. Service-ul

(1)       Locatorul garanteaza ca autovehiculul ce il inchireaza intruneste toate conditiile tehnice de folosire, fiind in stare normala de functionare si neavand defecte si lipsuri, functioneaza la capacitatea si calitatea descrisa in contract sau anexa. Garantarea de catre Locator a functionarii autovehiculului se face astfel:

                                                ``  PROBA DE DRUM ``

 (2)      La solicitarea Locatarului, Locatorul va acorda asistenta tehnica precum si service, in caz de nevoie.

(3)       In cazul in care autovehiculul nu functioneaza la capacitatea si calitatea garantata de Locator, Locatarul poate cere reducerea corespunzatoare a chiriei sau rezilierea prezentului contract, cu solicitarea platii de daune-interese.

(4)       Locatorul nu raspunde de nefunctionarea, functionarea necorespunzatoare, sau accidentele nedorite daca acestea se datoreaza exclusiv culpei Locatarului in utilizare sau nerespectarea de catre acesta a instructiunilor de folosire, precum si in cazul in care nu s-a solicitat asistenta tehnica Locatorului.

(5)       Locatarul se obliga sa se ingrijeasca de autovehicul ca un bun proprietar, respectand instructiunile de utilizare si mentinandu-l in stare buna de functionare pe tot parcursul derularii prezentului contract. Cheltuielile de intretinere si utilizare cad in sarcina Locatarului.

(6)       Pentru garantarea folosirii autovehiculului de catre Locatar in bune conditii, partile pot sa incheie un contract de garantie, care sa se constituie anexa la acest contract. In caz contrar, se aplica regulile contractului de depozit, Locatarul actionand ca un depozitar pe toata durata folosirii bunului.

 Conditii de folosire

(1)       Locatarul inchiriaza autovehiculul in scopul transportului de PERSOANE, orice alta utilizare contrara atrage culpa Locatarului, pentru eventualele daune sau avarii produse.

(2)        Locatarul are varsta implinita de 21 ani, si poseda permis de conducere categoria B, necesar utilizarii autovehiculului inchiriat, cu o vechime de cel putin 3 ani.

(3)        Autovehiculul va fi condus de catre Locatar sau de catre

persoana indicata de Locatar care sa respecte conditiile prevazute la al.(2)). In cazul in care autovehiculul a fost condus de o alta persoana decat Locatarul sau persoana indicata mai sus, raspunderea pentru pagubele cauzate printr-un eveniment rutier revine Locatarului, in solidar cu persoana implicata in eveniment, Locatorul avand posibilitatea de urmarire a oricaruia dintre cei 2, pentru recuperarea prejudiciilor

(4)       Limita de kilometri inclusi in taxa de inchiriere a autoturismului este de 500 Km/zi, orice depasire a acestei limite poate fi taxata suplimentar.

(5)     Sub sanctiunea platii de daune si a excluderii de la acoperire de catre asigurare, autovehiculul nu va fi folosit si condus in urmatoarele situatii:

 1. in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie;
 2. pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 3. in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
 4. in concursuri, curse sau teste auto;
 5. pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
 6. sa nu fie dat in folosinta unei personae neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
 7. Locatarul se obliga sa pastreze autovehiculul incuiat pe durata in care nu il foloseste si sa tina asupra sa documentele acestuia.

(6)       Indiferent daca asigurarea a fost sau nu acceptata, Locatarul este responsabil pentru valoarea totala a reparatiilor in caz de dauna asupra masinii sau dauna intervenita in legatura cu masina intr-unul din cazurile de mai sus.

(7)       In caz de accident, Locatarul isi asuma obligatia ca, in cel mai scurt timp posibil, sa anunte atat Locatorul cat si Politia si sa se prezinte la cel mai apropiat post de Politie pentru a obtine un Proces Verbal Constatator al accidentului pana la sfarsitul perioadei de inchiriere. In cazul in care Locatarul nu prezinta acest Proces Verbal, acesta isi asuma responsabilitatea pentru reparatii integrale. Asigurarile sunt aplicabile numai in cazul in care Locatarul prezinta actele constatatoare eliberate de Politie pentru accident. In cazul in care Locatarul nu prezinta aceste inscrisuri, el este singurul responsabil pentru acoperirea sumelor de plata si accepta sa faca aceasta plata.

(8)       Locatarul se obliga sa retina pentru o perioada de 90 de zile de la data incheierii perioadei de inchiriere, toate documentele referitoare la inchiriere si la orice incidente intervenite in legatura cu autovehiculul.

(9)       Locatorul nu raspunde pentru pagubele suferite de Locatar ori de persoanele care il insotesc, in legatura cu autovehiculul, pentru pierderea sau deteriorarea proprietatilor personale lasate nesupravegheate in interiorul autovehiculului, daca acestea nu se datoreaza unor defectiuni legate de autovehicul.

Conditii generale pentru asigurare

(1)      Asigurarea include raspunderea civila auto pentru vehiculele Locatorului, conform limitelor stabilite de legislatia romana - Legea 136/1954, Normele CSA/28.11.2003. In cazul in care valoarea pagubelor accidentului depaseste limita stabilita de lege, Locatarul este responsabil in mod direct pentru diferenta dintre valoarea totala a pagubelor produse si limita maxima acceptata de lege, fiind de acord cu acoperirea integrala a valorii.Valoarea asigurata nu include folosirea masinii in scopul transportului substantelor inflamabile.

(2)       Locatarul are posibilitatea de a opta pentru o asigurare completa (accident si furt), in valoare de _________ Euro /zi, asigurare valabila numai pe teritoriul Romaniei.

(3)       Pagubele produse asupra __AUTOTURISMULUI___(anvelopelor, rotilor, oglinzilor, geamurilor, precum si cele produse la podeaua exterioara si in interiorul autovehiculului) nu sunt incluse in asigurare, iar in caz de dauna asupra acestora, Locatarul este de acord, prin prezentul contract, sa le inlocuiasca sau sa achite contravaloarea acestora ca si cheltuiala proprie. In cazul in care se face plata prin card si Locatarul este de acord, acesta autorizeaza Locatorul sa debiteze contul de card indicat de Locatar si inscris in acest contract cu sumele necesare, sume ce vor fi justificate cu documente probante (e.g. Certificat Tehnic al masinii Procesul Verbal constatator de la Politie sau fisa de reparatii, deviz de cheltuieli, sau evaluare de la un atelier de reparatii auto specializat, etc.).

(4)                   Asigurarea nu absolva Locatarul de responsabilitatea de plata pentru pagubele produse autovehiculului in cazurile urmatoare:

 1. in contraventie cu legislatia in vigoare si cu orice alte reguli de circulatie;
 2. pentru transportul de persoane sau bunuri in scopul obtinerii de venit;
 3. pentru impingerea sau remorcarea altor vehicule, remorci sau a altor obiecte;
 4. in timp ce Locatarul sau persoana de la volan este sub influenta alcoolului, drogurilor, narcoticelor sau a altor substante ce pun in pericol abilitatile psihice si fizice de a reactiona;
 5. in concursuri, curse sau teste auto;
 6. pe drumuri nemarcate pe harta oficiala a Romaniei;
 7. autovehiculul este dat in folosinta unei persoane neautorizate (oricare alta persoana care nu este mentionata in prezentul contract de inchiriere);
 8. Locatarul nu pastreaza masina incuiata pe durata in care nu o foloseste, si nu a tinut asupra sa documentele autovehiculului, iar acestea au disparut;
 9. deteriorarea intentionata sau din neglijenta;
 10. lipsa declaratiilor sau a proceselor verbale ale Politiei la predarea masinii;

(5)       In cazul in care Locatarul a furnizat catre Locator informatii false privind identitatea sau adresa sa ori valabilitatea permisului sau de conducere, Locatorul isi declina orice responsabilitate pentru daunele pricinuite de Locatar tertilor. In aceste conditii Locatarul nu poate beneficia de asigurare.

Intarzierea in predarea autovehiculului

(1)        Intarzierea in predarea autovehiculului de catre Locatar, are urmatoarele consecinte:

 1. daca intarzierea este de cel mult 1 ora, fata de ora incetarii contractului, nu se vor percepe penalitati;
 2. incepand cu ora a 2-a de intarziere si pana la implinirea celei de a 4-a inclusiv, se vor percepe penalitati de _10_% pentru fiecare ora, din cuantumul chiriei datorate pe zi;
 3. incepand cu a 5-a ora de intarziere, Locatarul va fi obligat la plata chiriei/zi, in cuantumul stabilit prin prezentul contract, pana in momentul, ziua, returnarii autovehiculului.

(2)       In caz de intarziere cu mai mult de _2__ ore fata de timpul stabilit (atunci cand intarzierea nu este anuntata telefonic) Locatorul isi rezerva dreptul de a anunta imediat Politia pentru furt de masina.

 Drepturile si obligatiile Locatorului

Drepturile si obligatiile Locatorului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

 1. sa puna la dipozitia Locatarului, pentru efectuarea transportului pe intreaga durata a contractului, autovehiculul stabilit si care sa satisfaca cerintele standard pentru transporturile interne si internationale;
 2. sa predea Locatarului autovehiculul avand rezervorul de carburant plin, cu toate actele necesare si dotarile aferente;
 3. sa inlocuiasca in cel mai scurt timp posibil, autovehiculul avariat grav, daca acesta se afla pe o raza de cel mult 300 km de locatia de inchiriere si numai in conditiile in care dispune de autovehicul disponibil, cu urmatoarele precizari:
 • daca autovehiculul avariat este din clasa superioara celui oferit la schimb, cuantumul pretului nu se modifica;
 • daca autovehiculul avariat este din clasa inferioara celui oferit la schimb, Locatarul este obligat la plata diferentei de clasa.
 1. sa asigure asistenta tehnica si service, atunci cand ii este solicitata de catre Locatar;
 2. sa se abtina de la orice fapt care ar avea drept consecinta tulburarea Locatarului in folosinta bunului, tulburare de fapt sau de drept. Locatorul nu raspunde de tulburarea cauzata prin faptul unui tert care nu invoca vreaun drept asupra bunului;
 3. Locatorul este garant pentru evictiunea bunului si pentru viciile ascunse ale autovehiculului care ii impiedica intrebuintarea. Locatorul nu raspunde insa pentru vicii care ii fac Locatarului incomoda folosinta, si pe care acesta din urma le-a putut constata la            incheierea prezentului contract;
 4. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

 Drepturile si obligatiile Locatarului

Drepturile si obligatiile Locatarului decurg din clauzele intregului contract, cum ar fi de exemplu (dar nu limitativ):

 1. de a avea varsta de 21 ani impliniti, carnet de conducere de categoria autovehiculului ce il inchireaza cu vechimea ceruta;
 2. de a plati contravaloarea chiriei autovehiculului, odata cu preluarea acestuia, iar in caz de prelungire a duratei contractului cu acordul Locatorului, odata cu restituirea autovehiculului;
 3. de a exploata in conditii normale autovehiculul, conform instructiunilor de folosire si intretinere elaborate de fabricant si specificate in manualul de utilizare;
 4. de a achita amenzile emise de autoritati pentru contraventii sau infractiuni savarsite pe perioada inchirierii de catre conducatorii autovehiculului ce face obiectul prezentului contract;
 5. de a suporta costul primei de asigurare facultativa de raspundere civila auto incheiate cu valabilitate in afara teritoriului Romaniei (Cartea verde), in cazul in care autovehiculul pus la dispozitia Locatarului, urmeaza a fi folosit in trafic international;
 6. de a returna autovehiculul, la expirarea duratei contractului, cu rezervorul de carburant plin suportand sanctiunile pentru intarziere, conform prevederilor prezentului contract;
 7. in cazul unor avarii aduse autovehiculului, cu exceptia celor provocate prin forta majora, Locatarul raspunde in solidar cu asiguratorul Locatorului pentru toate cheltuielile aferente aducerii la starea initiala a autovehiculului sau inlocuirii acestuia cu unul similar ca marca, tip, an de fabricatie, dotari si valoarea de piata;
 8. in cazul in care asiguratorul Locatorului acopera in totalitate aceste cheltuieli, Locatarul este exonerat de raspundere civila, existand in sarcina sa raspunderea penala, in conditiile legii;
 9. pentru ca pagubele produse in urma unui eveniment rutier sau furt sa poata fi recuperate prin asiguratorul Locatorului, este obligatorie declararea acestora de catre Locatar/conducatorul autovehiculului organelor de politie din raza localitatii in care s-a produs evenimentul, urmand ca in caz contrar contravaloarea pagubelor sa fie suportata integral de catre Locatar/conducatorul autovehiculului;
 10. in cazul in care autovehiculul a fost condus sub influenta alcoolului si/sau a drogurilor ori altor substante stupefiante, raspunderea in recuperarea materiala a pagubelor apartine in totalitate Locatarului/conducatorul autovehiculului;
 11. sa apere bunul inchiriat contra uzurparilor. Prin uzurpare se intelege orice atingere provenita de la un tert asupra posesiei bunului dat in locatiune. Locatarul are obligatia de a-l instiinta pe Locator in timp util, pentru ca acesta din urma sa fie in masura sa se apere contra incercarii de uzurpare; Daca Locatarul neglijeaza sa-l informeze pe Locator, va raspunde de prejudiciul suferit de Locator in urma neinstiintarii;
 12. la incetarea perioadei de inchiriere, Locatarul va preda autovehiculul inchiriat cu plinul facut, cu dotarile aferente catre Locator, si cu actele ce i-au fost inmanate.
 13. orice alte drepturi si obligatii ce-i revin prin lege si prezentul contract.

Clauza penala. Daune interese

(1)       Pentru nerespectarea toatala sau partiala sau pentru executarea defectuoasa a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovata se obliga sa plateasca daune interese

(2)       In vederea evitarii unor situatii conflictuale, partile pot hotari, de comun acord, noi termene sau modalitati de rezolvare a obligatiilor.

  Dreptul de retentie

(1)       In cazul in care autovehiculul nu functioneaza la capacitatea si calitatea garantata de Locator, Locatarul poate cere reducerea corespunzatoare a chiriei sau rezilierea prezentului contract, cu solicitarea platii de daune-interese.

(2)       Pana la reducerea corespunzatoare a chiriei sau, dupa caz, pana la plata daunelor-interese, Locatarul are un drept de retentie asupra autovehiculului, avand dreptul sa nu il remita Locatorului. Pe perioada operarii dreptului de retentie, Locatarul nu va folosi autovehiculul inchiriat si nici nu va fi taxat pentru ore suplimentare.

 Forta majora si cazul fortuit

(1)       Forta majora si cazul fortuit inlatura raspunderea partilor in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract, cu conditia ca evenimentul sa fie notificat de partea care il invoca celeilalte parti, in termen de __1_(zile) de la producerea lui, si partea care il invoca sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

(2)       Prin „forta majora” se intelege un fenomen natural sau social exterior, extraordinar, de nebiruit, si care nu putea fi prevazut (ex.calamitati naturale precum inundatiile). Prin „caz fortuit”se intelege o imprejurare care isi are originea in campul de activitate a debitorului sau o imprejurare de origine externa, care nu are caracter extraordinar si poate fi prevazuta si evitata cu diligenta si grija de care este in stare omul cel mai capabil. (ex.lipsa din localitate).

(3)       Daca in termen de___1__(zile) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

(4)       Pe perioada existentei cazului fortuit sau a fortei majore derularea contractului se suspenda urmad apoi a se continua dupa incetarea acestuia. Dupa incetarea cazului fortuit sau a fortei majore, daca termenul contractului nu poate fi  respectat, sau daca valoarea prestatiilor se modifica datorita acestui eveniment, partile vor incheia Act aditional la prezentul contract, scris si semnat, prin care vor renegocia termenii contractului.

Modificarea si Cesiunea  contractului

(1)       Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional scris si semnat de partile contractante.

(2)       Nici una din partile prezentului contract nu va putea cesiona drepturile si obligatiile ce rezulta din acesta unei terte persoane, fara acordul prealabil, dat in scris, de catre cealalta parte. Acordul scris se comunica cedentului in termen de 24 ore de la data cand acesta a cerut cesionarului consimtamantul;

(3)       In cazul in care cesionarul nu raspunde in termenul sus aratat, se considera ca acesta nu a consimtit la cesiunea contractului.

 Incetarea contractului

(1)        Prezentul contract inceteaza in urmatoarele imprejurari:

 1. la expirarea duratei contractului de inchiriere, daca partile nu hotarasc prelungirea acestuia;
 2. prin acordul de vointa al partilor, inainte de termen;
 3. prin reziliere de catre oricare din parti in cazul in care cealalta parte nu isi respecta culpabil obligatiile asumate. Rezilierea opereaza in conditiile legii;
 4. pieirea bunului, in conditiile legii.

(2)      In toate cazurile de incetare a contractului, Locatarul are obligatia sa achite toate sumele datorate Locatorului pana la data incetarii locatiunii.

 Notificari intre parti

(1)       In acceptiunea partilor contractante orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca este transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

(2)        In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.Daca confirmarea se transmite prin telex, telefax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

Litigi. Alte dispozitii finale

(1)       Litigiile izvorate din incheierea, executarea modificarea, incetarea si  interpretarea  clauzelor  contractului  se  rezolva  pe  cale amiabila sau de catre instantele judecatoresti competente.

(2)       Contractul se completeaza cu prevederile legale in vigoare si impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective, nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

Termenii și condițiile pot suferi modificări.
Rent a Car - SC LUCMAR SRL Str.Negru Voda , Nr.77, Giurgiu
Tel.0733448062
inchirieri@lucmarauto.ro
luciancalineata@lucmarauto.ro